مقدمة لفيزياء ألعاب الفيديو باستخدام محرك ألعاب Unity

oferecido por
Neste projeto guiado, você irá:

هتقدر تتعامل مع Unity Game Engine و الـPhysical Components فيه.

هتقدر تطبق قوى فيزيائية زى Explosion و Torque أو Physical Forces على GameObjects فى Unity باستعمال لغة برمجة #C.

66 minutes
Básico
Sem necessidade de download
Vídeo em tela dividida
Árabe
Apenas em desktop

في نهاية هذا المشروع هتكون قادر على التعامل مع Physics بداخل Unity Game Engine باستعمال لغة #C للبرمجة، وهتقدر تتعامل مع 3 أنواع من الـForces بداخل Unity، منهم regular force، explosive force، و torque. المشروع دا لا غنى عنه لأى حد بيتعلم Game Development وحابب يتعرف أكتر عن برمجة الـGame Physics، والمشروع للمبتدئين لأننا هنتعامل مع أول حاجات المفروض نعرفها خالص عن Game Physics. دى من أهم المهارات المطلوبة فى مجال Game Development، والخبرة فيها لا غنى عنها لأى حد بيحاول يدخل المجال. Unity من أكتر الـGame Engines استعمالاً فى السوق، وعليه طلب عالى جداً سواء فى شركات أو كعمل مستقل (Indie Development).

Habilidades que você desenvolverá

 • C Sharp (C#) (Programming Language)

 • Video Game Development

 • Unity

 • Physics

 • Microsoft Visual Studio

Aprender passo a passo

Em um vídeo reproduzido em uma tela dividida com a área de trabalho, seu instrutor o orientará sobre esses passos:

 1. ازاى تتعامل مع Unity Game Engine والـPhysical Components فيه

 2. ازاى تعمل أول C# Script فى Unity

 3. ازاى تخلى كرة الـBowling تتحرك فى اتجاه الـPins وتخبطهم باستعمال قوة فيزيائية

 4. ازاى تخزن مجموعة من الـRigidbodies فى List

 5. ازاى تعمل Explosion Force و Torque Force على مجموعة Rigidbodies

 6. Visual Studio & Unity Linking

Como funcionam os projetos guiados

Sua área de trabalho é um espaço em nuvem, acessado diretamente do navegador, sem necessidade de nenhum download

Em um vídeo de tela dividida, seu instrutor te orientará passo a passo

Perguntas Frequentes – FAQ

Ao comprar projetos guiados, você recebe tudo o que precisa para completá-los, inclusive acesso a um espaço de trabalho de área de trabalho na nuvem por meio do seu navegador web, que contém o software e os arquivos necessários para iniciar, além de um vídeo de instruções passo a passo de um especialista no assunto.

Como seu espaço de trabalho tem uma área de trabalho na nuvem dimensionada para notebooks e computadores desktop, os projetos guiados não estão disponíveis para dispositivos móveis.

Os instrutores do projeto guiado são especialistas no assunto, têm experiência com a habilidade, a ferramenta ou o domínio do projeto e amam compartilhar seus conhecimentos para ajudar milhões de aprendizes do mundo todo.

Você pode baixar e manter todos os arquivos que foram criados para seu projeto guiado. Para fazer isso, você pode usar o recurso "Navegador de arquivos" enquanto acessa a área de trabalho na nuvem.

Reembolsos não estão disponíveis para projetos guiados. Consulte nossa política de reembolso completa.

Não há auxílio financeiro disponível para projetos guiados.

A participação como ouvinte não está disponível para projetos guiados.

Na parte superior da página, você pode clicar no nível de experiência deste projeto guiado para visualizar os pré-requisitos de conhecimento. Em cada nível dos projetos guiados, seu instrutor o guiará passo a passo.

Sim, tudo o que você precisa para completar o projeto guiado estará disponível em uma área de trabalho na nuvem disponível no seu navegador.

Você aprenderá na prática ao completar tarefas em um ambiente com tela dividida, diretamente em seu navegador. No lado esquerdo da tela, você completa a tarefa no seu espaço de trabalho. No lado direito, você assiste a um instrutor que o guiará pelo projeto, passo a passo.